Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Apr 23, 2017

Kunak Man

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

"Ad-adu a sabong ti maawat
dagiti pimmusay ngem dagiti nabiag
gapu ta dakdakkel kadakuada

ti panagbabawi ngem ti panagyaman..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
No comments: