Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

May 3, 2017

Kunak Man


"dagiti daniwko naisuratda dita pusom,
ti kantak para iti kararuam ket ipalagip
dagiti ladawan ti napalabas tapno agnanayon
nga agtaeng ti rekuerdo iti panunot...


kunak man
rudy ram. rumbaoa
dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
repost-05.03.2017
copyright.01.26.2015


No comments: