Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Jun 23, 2017

Agyamanak

[nabulod ti ladawan a naaramat]

agyamanak ti panagsublim iti panagmaymaysak
saan a gapu ti kaadda ti salugsog iti nakem
adda ketdi imbatina a batonlagip a pakalaglagipak-

wen, saanmo a basol ti nagbiddutam
ta di marikna dagiti saan a makaawat,
ngem adda ketdi agur-uray a karit a mangtakuat
dagiti saludsodmo a kayatmo a masungbatan.

agyamanak ti panagsublim iti rupam nakitak
naisangsangayan a pintas saan a mayebkas,
adda rimat dagita matam nasarangsang katawam
iti rinibu a milia a kaadayo nagsublika't arpad.

iti kaaddam kaniak padasek nga isapulan
ti di mabilang a saludsod tapno masungbatan,
saan a gapu ti kaadda ti salugsog iti nakem
pukawen sainnek barukong tapno aggibusen.

agyamanak ti panagsublim iti panagmaymaysak
saan a gapu ti kaadda ti salugsog iti nakem-
maipasngay sabali a biag iti kaaddam kaniak.-rudy ram. rumbaoa
 agyamanak/immuna a naiposte iti iluko.com idi enero 2006
 dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
 www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

No comments: