Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Oct 17, 2017

Ti Lubong

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Nagbayanggudawak iti adayo 
ken nalawa a di masinunuo 
a gangannaet a disso, 
nagkallautang ti riknak 
iti rugi ti law-ang ingganat' 
makita ti mata; nangngegkon idi
nga awan pay nagdaliasat 
ti daytoy a kalsada- ti dalan 
 nga awan ungto ken pagsublianan.

Datayo ti padron nga imahe
ket dagiti ari isuda ti amo,
ti akto a pasamak ken kinapudno
saan a pangngarig ken panagdasig;
ta adda tiempo nga aggunaytayo
a nawaya iti entablado, agsublisubli
nga agparang tunggal maysa
iti kahon ti pannakalipat.

Anian a nagatiddog ti tiempo
a naited kadatayo ket agbanag
nga agnanayon ti agtaruptop
a lubong, no di agparang
ti nagan wenno pagilasinan;
ket no adda pagkurangan,
saantayton agsubli iti dati.

Ket iti rabaw ti lubong,
makitak dagiti nargaan
ti turogna, iti kapitakan,
makitak dagiti napapanaw
a kasla billit a nabuak
nga agtatayab kadagiti umokda:
no mayadu ti panagpanunot
ti kinaawan-kaeskenan
a pannakalipat, makitak laeng
dagiti pumusay ken di naipasngay.

Ngem daytoy ti kaduogan a posada
wenno pagdagusan a maawagan
ti lubong, daytoy ti paginanaan-pagtaengan
ti rabii ken aldaw: daytoy ti sobra
a padaya dagiti ginasut nga ari,
tanem a mayarig ti siled
ti hotel dagiti ginasut a politiko.TI LUBONG [The World]
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

No comments: