Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Jul 8, 2018

Ti Kapatgan a Sagutmo

[Nabulod ti ladawan a naaramat]Daydi a rabii ti kapatgan a sagutmo:
Pagngatangataak tinagikuak gundaway
Nagtalinaed perreng dagiti mata
Natarusak ibagasan isemmo
Nagturongta sirok ti mangga
Nagildag iti karuotan nga apagta
Binaludnaka ti nairutko nga arakupko
Nariknak nagdalagudog barukongmo
Nagsennaayka, kas man 
Adda mauyos a panagbabawi.

'Di damo, disintonado ti nalailo
Nga areng-eng, ngem idi masurotakon
Taluntonek a desdes, limmukay
Dagiti nagsuopak ket nagteng
Ti awan pagnguddoan
Nga alimpatok--naimula ti bukel
Iti di pay naarado ken nadanuman
Nga agur-uray a kinelleng.

Awan maaramidan kalamiis ti rabii
Iti bara ken agsasaruno a tedted
A ling-et ti bagi. Kas ti alimbubuyog
Nga agsapsapul ti banglo,
Sepsepanna amin a diro ti sabong...TI KAPATGAN A SAGUTMO
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
No comments: