Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Jul 16, 2017

Tugot

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Agngudonton ti tawen
ket maulit manen a mairugi,
agnasanas ilelennek ti init
kas iti kalman; ngem yegnat' maysa 
a banag kas iti kapreskot' angin nga angsen-
ngem yarasaasko kadagiti kayo ken bulong
dagiti agdama a balabala ti pakasaritaan
ken pagbiagan, ngem maispaldanto ngata
nga agserbi a pakaadalan ti sumaruno 
a kaputotan, wenno nalabit a mabati kadi lattan
a kas maysa a tugot a minuli ti bukodna
nga anniniwan nga alisto a mapunas?


TUGOT
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comNo comments: