Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Sep 16, 2018

Ita Nga Aldaw...Saan a nagpatingga
ti biag gapu ti ipupusaymo,
wenno nagngudo a kas man
awan aniamanna kaniak---
ta amin a banag a masagidko;
masagidmo, ket ti yuumay
ken ilalabas ti panawen
nangibati ti tugot iti pusok...ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 15, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


pinadasko
a dika kailiw,
pinalubosanka
a pumanaw;
ipagarupko
no addakan adayo,
nagbatika met gayam
iti panunotko...ita nga aldaw
rudy ram. rumbaoa
dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 10, 2018

Ita Nga Aldaw...

"Agyamanak gapu ta
naam-ammoka, ammok
itan ti kayat a sawen ti plastik..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Uray iti tagainepko
saanta koman agkita,
tunggal pannakairidepko
agsarangta iti nasin-aw
a sarming; ipalagipna laeng
rupam a diak kayat a makita...ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[cr]o8.2o12Insurom Kaniak

[Nabulod ti ladawan a naaramat]Silmotam ti bagik, 
ikirasmo ti naibarikes
a lamminmo kaniak.
Seggedak ti riknam
agsinneggedta ti rikna.
Aronam ta aronak kenka.
Rubrobanta ti kinniras 
agingga a mapataud ti bara--

agbalinak nga apuymo
iti kinalamiis ti rabii,
baluden takiagko 
agkutkutiperper a di maipeksa
nga iliwmo--

idingpilkot' bibig iti mawaw 
a bibigmo, patubbogenta
nga agparuar iti likido,
paglunitenta ti birri
a pinarnuay nabayagen
a pannakaulila, kayatko
nga agkan ti aminmo
agingga a mananamkot' maudi
a tedted sam-it ti diro.

Uray agkedkedka, uray
kunam a kaguranak
awanen maaramidmo ta
siak itan ti agbalin nga init 
ti rabiim, suktak nakudrep 
a silnag ti bulan, iti kasta,
nawaya ti rikna nga agtinnukma;


nga uray adda tubeng,
adda pakababalawak,
adda panagbabawi, 
wenno maibusor iti nakemko,
wenno nakemmo gapu ta 
addan nakabaludan a puso, 
gammatanta ti gundaway--

kenka a nagtamed ni Adan,
insurom kaniak ti agbasol.
INSUROM KANIAK
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[immuna a naiposte o4.2o11]

Sep 8, 2018

Sukog Rupa: Ilusion, 12

www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Saan a pudno a kayo no di ket
maysa laeng nga obra-maestra 
a trabaho ti nasariwawek 
a kapanunotan ti pintor...


Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Hehe! Kaska la tupperware.
Abusta nabengbengka
la ngaruden, plastikka pay..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[immuna a naiposte o8.2o12]
Sep 6, 2018

Ita Nga Aldaw...

Panagtabon ti init, panagpakada ti sabali nga aldaw...
[binulodko ti ladawan ken ni Karlomarkor]


ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Sep 2, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Saanak a nagmula
iti sakit ti nakem,
nagbungada laeng..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[cr]o8.2o12

Aug 30, 2018

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

"Agsursirak iti balikas a pagan-anay,  
kaarigna ti jaket nga ikawes 
a sarekda ti bagi iti natutudo
ken nalamiis a panawen;
ngem diak kasapulan ti kapas--
gapu ta ti kurditan isu ti lupotko..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Aug 26, 2018

Ita Nga Aldaw...

Diak malagip no sika wenno kunak:
agpisawta manen--
ket inulitta laeng.
Kalpasanna, nagiladta a sibabasa.
Apagdalapadap ngem naarikap ti dakulap
dagiti nagtagikorona ti nalabaga a sabong
ket nagay-ayamanna a binidingbiding
bayat a di mapugsat ti dayyeng ti pannakakiki
ti naabbongan a kallidan a pingping...Naadaw iti paset ti daniw "MAULIT-ULIT A PANNAKAULILA ITI MAYO"
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Ita Nga Aldaw...

"Kas met iti isem ni ayat:
makaay-ayo a buyaen,
alisto a makaakar..."


ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 25, 2018

Ita Nga Aldaw...

"Kakibkibinko dagiti arapaap
ken balligik iti maputar a daniw
ti biag iti kaunggan 
a kalikagummo..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Ita Nga Aldaw...

"Narigat nga ayaten ti tao
nga adda sumsumrona aglalo
no agpadakayo ti panagug-ugali..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Ita Nga Aldaw...

"Maysa met laeng ketdi a banag
ti saanen a maisubli--
dagidi nasayang a panawen..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Ita Nga Aldaw...

"Maatur dagiti ladawan, ngem ti batonlagip-
saan..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 18, 2018

Helicopter: Ilusion, 11.

[www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com]

No maumakan a mangkitkita ti panagpuligos
ti bentilador iti bobeda, nalabit nga agrehistro
iti panunotmo nga aramiden ti maysa
a banag a pakaray-awan ti rikna...

Serbesa: Ilusion, 1o.

[www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com]


"No makain-inumen ti arak 

ti maysa nga alcoholic, nalabit
a kastoy ti pagkitaanna iti aglawlawna..."

Awan. Kunak lang, hehe! 


Lamolamo: Ilusion, o9.

www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

'Maykan, agay-ayamta.
Agbinnungbongan, aglinnemmengan

ken agtinniliwta ti rikna. Ket apamanan 
a magammatam ti riknak 
ken matiliwko ti riknam, 
pagtiponen ken pagmaymaysaenta
met la ida a dua..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

"Idi simrekak dita pusom,
rimmuarak met la a dagus.

Sus! Nagadu ti tao 

a karibalko iti ayatmo..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 16, 2018

Moderno a Madonna...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Bisikleta: Ilusion, o8.

www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Siguro, pudno ti ayat.
Daksanggasat laeng ta kaguranak..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 15, 2018

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

"No sino pay dagiti napintas,
isuda pay ti single..."

Hehe!KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Hehe! Kunam, "Nagimas ti agbalin a single."

Pagsasao la ti tao a na-trauma iti napalabas,
wenno tao a dina pay napadasan
ken narikna ti pudno nga ayat..."
KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 11, 2018

Kunak Man...Mabalin, ti tao
a kailiwna ti sabali;
ti bagina a mismo ti kailiwna...KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com 


Kunak Man...
"No dadduma, magustoak a kontraen
dagiti paaramid ken ibagam kaniak
tapno adda rasonko a mangay-ayo kenka..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Kunak Man...


[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Ilemmeng ti puso ti balikas
a kayat nga iyebkas ti bibig,
ngem ibaga met ti mata
ti kalikagumam nga ilemmeng..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Aug 4, 2018

Kunak Man...


[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Adda saem a naglemmeng
iti tunggal isem..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Aug 3, 2018

Panagayat iti Nakaparsuaan: Ilusion, o5.

[Nabulood ti ladawan a naaramat]

Kunak Man...

[Binulodko ti ladawan a naaramat]


Ne, para kadagiti pada a lallaki:

"Mayarig a kasla panagbasa ti panagarem
kadagiti babbai. No dimo ikkan ida ti naan-anay
nga orasda, sigurado a dika makapasa..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Dua a Daniw[i]
Kenka 
ti aglaplapunosan 
nga ayat nupay adayoka, addan 
bukodmo a lubong--awatek, saankan 
a makita, dikan maaprosan.

Ket uray aggunay 
amin a kontinente 
a nagtakderak tapno ibualna dagiti adigi
ti lubong a maisina kaniak,
adtoyak sikakapetak.

Maipalais 
panunotko iti lugar 
a diak masinunuo, agparang ti realidad, 
agrehistro dagiti saludsodtumpuar 
dagiti tubeng a mangitunda ti pagkapuyan 
ti bagi ngem diak mabuteng ti aniaman 
nga iparnuayna gapu iti wakwak 
ti dakes a panunot wenno lagip-
tengngelmo ti amin
a rekuerdo dagitoy a bahia.

O Ama, ti nasged a tarigagaymo 

ti kaimbagan a mangitag-ay ti pusok; 
ti panangsurot ti imbatim a tugotmo 
nga uray kalpasan dagiti naglabas 
a tawen a dikan makita a sibabagi,
maipallayog ti kararuak 
nga agpayakpak a mangasak 
iti dalan ti masakbayan--
ti pannarabaymo ti pigsak,
paksiatek duadua-panagamak.. 


[ii]
Dimo imbaga ti papanam
dika nagpakada, awankan 
idi naammuak nga inasakmo 
ti desdes a kaikariam.

Mailiwak met. Kailiwko
ti kaaddam koma. Binirokka
kadagiti naglabas a kalman
ta bareng kunak maitedna
ti sungbat ngem napaayak.
Kayarigak ti nagsapul
ti napukaw a dagum
iti kagaramian iti ayatko
a maaprosan-makitaka;
nakas-ang ti nagtungpalan.

No koma ayat ti makasalbar 
idi nagbugsotka, intedko kenka 
ti biag. Ti adda kaniak isu 
ti tanda ti ayat nga intedmo
met laeng. Iti kasta, saannaka 
a kinawit ti kumpay ni patay. 
Ngem saan kadi a kastoy
ti rueda ti biag? Adu a rason
ti di mailawlawag iti aglawlaw
gapu ngata ta Isu ti pagayatanna.
Ngem inayatka ti kasta unay
uray nabayagkan a naikanana.
Ayatenka latta. Silalagipak latta.
Isu ti mandar ti panunot.
Isu ti marikna ti pusok--
adda latta lugarmo kenkuana
nga awan asinnoman a mabalin 
a mangpunno ti pagkurangan

ti nagbaetan no di Sika.

Saanka a pimmanaw nga agmaymaysa.
Ti pasetko, nakipagaliwaksay met kenka
iti aldaw a nakipagtaengka Kenkuana...DUA A DANIW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com