Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Feb 18, 2018

SANGAPULO A BILIN KADAGITI AGAYAN-AYAT, AGAY-AYAT, PAAYAT, MANGAY-AYAT KEN DAGITI AGASAWA


[Nabulod ti ladawan a naaramat]
Umuna. Ipaay [koma] ti sangagasut a porsiento nga ayat.

Maikadua. Taripatuen ti ay-ayaten nga is-isu ken
naisangsangayan a tao.

Maikatlo. Agtalinaed [koma] nga agnanayon ti ayat
babaen ti balikas ken aramid.

Maikapat. Awaten [koma] ti panagbaliw ket sarangten
dagiti pannubok a dumteng, suportaran ti ania man
a sumangbay ken/wenno panagdur-as ti biag
iti bukod a bagi ken panunot, ken ay-ayaten.

Maikalima. Agtalinaedka a napudno iti dayta nga ayat.


Maikanem. Mangibingay: Ti ayat, ti aramid, ken balligi.
Maikapito. Dumngeg. Wen, dumngegka ala.


Maikawalo. Raemen ti nasikap a pannakaammo ti puso
ken denggen ti bileg ti imandar ti panunot a makaawat
kadagiti bambanag iti wagas a nawada ken nadalus.


Maikasiam. Saanka [koma] a parsua a nalaus
nga awanan kinasayaat a karakter ken/wenno
makasiudot nga alisto iti pannakaung-unget.


Maikasangapulo. Buklen [koma] ti nasin-aw nga ayat
a kadua ti rikna ken panagsagaba, ken/wenno panagsakripisio
ti pisikal ken emosional nga ayat.SANGAPULO A BILIN KADAGITI AGAYAN-AYAT,
AGAY-AYAT, PAAYAT, MANGAY-AYAT KEN DAGITI AGASAWARudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comFeb 13, 2018

Kas Yebkas ti Biag [Ken ni Emeterio]

Emeterio T. Rumbaoa

Kas man awan aniaman ni patay,
awan pannakaibilangna; napanka 

naginana iti bangir a kuarto

wen, kas man awan napasamak.

Awan nagbaliwan ti amin,
nagtalinaed nga isu la nga isu.
Siak ti siak, sika ti sika ket ti duog
a biag a nagbinnuligan saan pulos
nagaraw ken napabaro. No aniat'
adda idi, nagtalinaed iti pondasionna.

Awagannak kadagiti daan ken sirok
ti latok a nagan, kasaritanak 

iti alisto a wagas kas aramidem.
Awan duma ken diperensia tono
ti bosesmo, dimo met inkawes
iti rupam ti serioso ken leddaang;

umisem-agkatawaka kas iti dati.
No maminsan, agbulbulitor
ken agang-angawka; ngem dagitoy
isuda ti ragsak kadata, ti pamilia.

Dimo pinalugodan a mamulitan
sangkaamaan a nagan nga aywanmo.
Binay-am ida a nagsao uray awan 

esfuerso wenno gannuatda-- nga uray 
awan kadagitoy ti aniniwan ti al-alia;

kayatna nga ipasimudaag nga amin
a banag ket naibaga, naiparikna
naipaawat kas iyebkas ti biag nga
inton kaano man, isu ti sigud a kalidad
ti agnanayon a di pannakarakrak.

daytoy kadi nga ipupusay karakteristiko
ti situasion a mabalin nga awan aksidente?

Apay daytoy pakaburiboran ti panunotko,
gapu kadi ta saan nga isut' turong imatangko?
Agur-urayak kenka, iti maysa nga interludio,
ti maibaet a pabuya-- manipud iti asideg a lugar,
wenno ti lugar nga asidegka laeng kaniak

ket amin-amin nasayaat, naimbag.
Awan masaktan; awan mapukaw.
Maysa a nasayud a pitik ti panawen
ti panaguray, agsublinto kas iti dati, 

no kasanonto ti agkatawa iti baet
ti panaginnadayo-- no agkitatanto manen!Naragsak a Pananglagip ti Aldaw ti Panagtaom, Ama


KAS IYEBKAS TI BIAG
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jan 14, 2018

Sika Lang
Sika lang
ti pinilik
kadagupan ti amin
a napaadda iti lubong

Ipalubosmo kadi 
a bay-annak lattan
nga agmaymaysa
ken di agragsak? 

Daytoy pusok
isut' pluma
a pinetpetan
dagiti ramaymo

Adda kenka
ti desision
a mangsurat
ti ragsak ken leddaangko

Makitak laeng
dagiti banag a kayatmo
nga iparipirip ken ipalnaad,
ken agbiag a kas ibagam

Adda maris
ti amin
a mariknak
a tarigagayam nga ipinta

Manipud rugi
agingga
iti pagnguddoanna,
awan sabali no di sika

Ta no dika
makita
agballaak, mapukaw
ti namnamak

Ngem no addakat'
sibay
mabirokak manen
ti pammatik

Diak kalikaguman
ti nalablabes 
nga addan kaniak, no 
di ket ti ipaaymo a ragsak

Dimo sapulen
dagiti nakalemmeng
a bulsito, impakitak idin
no ania ti adda kaniak;
ta amin dagitoy naggapu kenka--


Pangngaasim,
aramidem
ti masakbayak
a nasaysayaat ngem ti naglabas.
SIKA LANG
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Dec 16, 2017

Kunak Man..."Adda lua iti paskua
naliday ti mata
asug sumngaw
puso ti nasugat..."Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Ditoy Hardin, ditoy Paraiso, ditoy Maui
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Dec 14, 2017

Ti Parol

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

ITI lenghuahe [wenno pagsasao] ti Filipino, ti christmas lantern ket maawagan iti "parol."

Awanen ti sabali pay a naindaklan a simbolo ti paskua iti Filipinas no di ti kaadda ti parol. Iti kaduogan a pammati, adda sadiay ti espiritu ken anag ti Paskua.

Iti panawen ti paskua, makita dagiti sukog wenno tabas ti sinanbituen a parol a nakabitin iti ruar ti tawa dagiti pagtaengan ken uray pay iti poste ti silaw dagiti kalsada, eskuela, parke, tiendaan, fast food chains, malls, city halls, provincial capitols, ken arko a pagserkan iti maysa a lugar.

Para kadagiti Filipino, ti agaramid, mangdisenio ken mangipan ti silaw iti parol ket maysa nga ekspresion ti pammati wenno panamati ken namnama.

Ti nagkauna a parol ket tradisional a naaramid manipud iti simple a material a kas iti kawayan, Japanese rice paper, crepe paper ken kandela wenno coconut oil-lamp tapno silnaganna ti nasao a parol. Nupay kasta, ti agdama a parol ket naaramiden iti nagduduma a sukog wenno tabas ken porma.

Iti lawlaw ti [Metro] Manila, naaramid dagiti parol ti Capiz iti kabibi wenno plastic a mangsilnag ti siudad.

Maysa kadagiti kabaroanan ken kangrunaan nga inobasion a maar-aramaten iti panagaramidan ti parol iti agdama ket masarakan iti siudad ti San Fernando, Pampanga. Sadiay ti pakakitaan ken pakasarakan dagiti dadakkel a parol a naarkosan iti nagduduma ti marisna nga agpatay-sindi a silaw. Maiparada nga umuna daytoy iti lawlaw ti siudad sakbay a maibitin ken maipatakder iti pakaipabuyaanna.

Ket aniaman a material wenno sukog ken tabasna, mabigbig ti parol a kas simbolo ti amin a Filipino ken irepresentarna ti bituen iti Bethlehem a nangiturong kadagiti Tallo a Mamasirib a Lallaki iti kulluong nga ayan ti maladaga a Hesus.

TI balikas a parol ket naadaw manipud iti pagsasao ti Espania a lantern-- "farol." Ket segun ti pakasaritaan ti Paskua iti Filipinas, ti ramut ti balikas a parol ket masarakan iti Mexican [Mehiko] piniata. Naggapu met ti piniata ti Espania manipud iti Italia idi 1300's, ken naiwaras met idiay Mehiko ket kalpasanna, dimmanon iti Filipinas idi insungsong dagiti espaniol ti kristianismo.

Iti libro a "Paskua ti Maysa nga Ubing," ilawlawagna ti Paskua iti Filipinas-- ti orihinal a parol idi ket nakabitan iti silaw a mangsilnag ti dalan nga agturong iti simbaan dagiti mapan maki-Misa de Aguinaldo/Gallo. Mangrugi ti misa iti maika-sangapulo ket innem nga aldaw ti bulan ti Disiembre ken agngudo ti misa wenno panag-nobena iti tengnga ti rabii/bisperas ti Paskua. Kalpasan ti misa iti tengnga ti rabii, maisaruno ti pannangan kadagiti bukod a pagtaengan kas paseten ti nagbalin a kaugalian ken kultura ni Filipino.

Maisentro iti parol ti panangrambak dagiti Filipino ti Paskua. Nagbalin a "Festival of Lights." Daytoy a panagrambak ket mangrugi kadagiti bulan nga agpatingga iti "BER" -- kas ti SeptemBER, OctoBER, NovemBER ken DecemBER.

Iti Filipinas, mangrugi a mapatokar ken mangngegan dagiti ayug pamaskua iti bulan ti Setiembre, idinto a maud-udi dagiti sabsabali a pagilian kas iti Estados Unidos. Mangngegan laeng ti christmas songs kalpasan ti Thanksgiving Day.

Marikna ti tunggal Filipino iti kaadda ti espiritu ti Paskua kadakuada iti kanayon a pannakapatokar dagiti christmas songs iti radio, iti pagtaengan, kadagiti malls ken uray pay iti parke. Dagiti dadakkel a pagtagilakuan ken department stores ti umuna nga agdekorasion iti parol a mangpadaeg ken manggutigot/mangguyugoy kadagiti kostumer a gumatang iti negosioda.


Nagbalinen a tradision
Naaramat ti orihinal a parol a kas maysa a daton tapno maitan-ok ti Apo. Importante a paset ti debosion dagiti mamati nga agatendar iti siam nga agsapa a panag-novena wenno maki-Misa de Aguinaldo/Gallo tapno masungbatan ken maipaay kadakuada ti kiddaw ken pabor.

Kalpasan nga aggapu dagiti debosionado iti simbaan, imbes nga idulin ti parol iti uneg ti balay, maisab-it ketdi iti ruar ti tawa. Iti rabii, agraniag ken agrangrang ti parol iti pannakaipan ti nadumaduma ti marisna a silaw.

Dayawen dagiti umili ti aramid ti tunggal maysa. Mapili ti kapintasan a disenio ti parol. No bilang di mapili ti parol nga aramidna, masapul a lalaingen ken pimpintasen dayta a tao ti agaramid ti parol para iti sumaruno a panagpipili.

Insungsong dagiti espaniol a papadi daytoy a pasalip a kasukat ti sangkabassit a gunguna nga awaten ti mangabak. Inaramid ti simbaan daytoy a kas debosion iti panagdaton ken ni Hesus. Isut' gapuna no tiempo ti Paskua, nagbalinen a kaugalian dagiti tao ti agpasiar iti simbaan iti tinawen tapno mapanda kitaen ti baro a disenio ken agkakapintas a naaramid a parol.

Idi panawen ti Espania iti Filipinas, nagduduma ti marisna a "papel de hapon" ti masansan a maaramat a pangakkub wenno pangkawes iti parol.

"Apaman a nangegda ti imbaga ti ari, pimmanawdan. Idi addada iti dalan, nagparang manen daydi bituen a nakitada idiay daya ket idaldalanna ida agingga a nagsardeng iti ngatuen ti ayan ti ubing. Kasta unay ti ragsakda a nakakita iti bituen!"

-Mateo 2: 9-10


TI PAROL
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comNov 5, 2017

Kunak Man...


[nabulod ti ladawan a naaramat]


"dimo ipalubos nga iggaman
  ti sabali ti plumam
  tapno laeng isuratda ti pakasaritaam..."


-kunak man
 rudy ram. rumbaoa
 dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
 www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Oct 29, 2017

Kanta ti Pannakailiw

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Ammok a nalipatamon ti naglabas
Ngem dimo koman lagipen pay
Saankan nga agsurat kaniak
Kas iti inaramidmo idi nga aguray.

Rebbaem man amin a rangtay
Ken dagiti kalsada a pagdaliasatak
Ngem ti maysa a nadarat a dalan
Ibatim kaniak, idawatko; ilalaak.

Ket iti labes dagiti nalawa a taaw
Atiddog ken adayo dagiti pagkamangan
Ti kayo ti aruo innak ipakpakaasi
Bay-am, agpallayog iti aldaw ken rabii.

Agpukawto man amin a kataltalonan
Marabnos kinabirhen ti kabakiran
Ngem dayta bassit a kayo ti aruo
Palubosam a dumakkel iti langit tumokno.

Kadagiti amin nga innak ilalaen
Uray kunam a mabalinmo a tagikuaen
Ti rangrang ti init ken lawag ti bulan
Agkudrep, lamuten sipnget ti masakbayan.

Agpullikawka a kas iti teggaak
Ket panawannak iti nakana a liday
Ngem ti ayat, ti kakaisuna nga ayat;
Dawatek, ipalubosmo a mabati kaniak...KANTA TI PANNAKAILIW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[cr]02.14.2012.maui

  

Oct 17, 2017

Ti Lubong

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Nagbayanggudawak iti adayo 
ken nalawa a di masinunuo 
a gangannaet a disso, 
nagkallautang ti riknak 
iti rugi ti law-ang ingganat' 
makita ti mata; nangngegkon idi
nga awan pay nagdaliasat 
ti daytoy a kalsada- ti dalan 
a nagpagnapagnaan-napanantay' idin,
dalan nga awan ungto ken pagsublianan.

Datayo ti padron nga imahe
ket dagiti ari isuda ti amo,
ti akto a pasamak ken kinapudno
saan a pangngarig ken panagdasig;
ta adda tiempo nga aggunaytayo
a nawaya iti entablado, agsublisubli
nga agparang tunggal maysa
iti kahon ti pannakalipat.

Anian a nagatiddog ti tiempo
a naited kadatayo ket agbanag
nga agnanayon ti agtaruptop
a lubong, no di agparang
ti nagan wenno pagilasinan;
ket no adda pagkurangan,
saantayton agsubli iti dati.

Ket iti rabaw ti lubong,
makitak dagiti nargaan
ti turogna, iti kapitakan,
makitak dagiti napapanaw
a kasla billit a nabuak
nga agtatayab kadagiti pagtaenganda:
no mayadu ti panagpanunot
ti kinaawan-kaeskenan
a pannakalipat, makitak laeng
dagiti pumusay ken di naipasngay.

Ngem daytoy ti kaduogan a posada
wenno pagdagusan a maawagan
iti lubong, daytoy ti paginanaan-pagtaengan
ti rabii ken aldaw: daytoy ti sobra
a padaya dagiti ginasut nga ari,
tanem a mayarig ti siled
ti hotel dagiti ginasut a politiko.TI LUBONG [The World]
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Oct 1, 2017

Ammok ti Awan [Ana Ngarud ti Ammok?]


Paaduen ti langit
ti dalig ti kinaawan-anag
a yuumayko, mangdegdeg
dignidadna ti ipapanko;

wenno nangeg ti asinoman
ti bosesko no apay
a nasken nga addaak
ken no apay a mapanak.

Ngem no dinak sangpetan
ti pusok a mangsolbar
ti burburtia, diakto
magun-od ti gandat
ti kinapatama a panangsapul;

aramidek dagiti banag-
ti kopa ti arak ti Nirvana,
ta mabalin a di sumangbay
ni ragsak kalpasanna.

Ket no koma laeng maiggaman
ti pusok ti kaipapanan ti biag,
iti ipupusay maammuak
ti misterio ti Dios;

iti daytoy nga aldaw a tagikukuak
ti bagik, ammok nga ammok ti awan.
Inton bigat no panawannak daytoy
a pagtaengak, ana ngarud ti ammok?AMMOK TI AWAN [ANA NGARUD TI AMMOK?]/I Know Nothing [What Will I Know?]
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 21, 2017

Nagpukaw ti Panunot [Ken Kinasiribda]

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

dika agladingit, filipinas,
iti lubong a nautoyan ti bannog,
adda kenka ti tartarigagayam
dika palugodan bagi a marnek
iti awanan-panggep a leddaang.

gapu ta saan a nalawag
no ania ti adda ken awan,
agragsakka, dika malday
iti nalpasen ken di pay narugian.

petpetan ti dakulapmo, filipinas,
ti amin a palab-og nga iggem
ti lubong, nagrutingen kinaberde
ket masay-op banglo iti hardinmo;

iti maysa a rabii agtugawka
a kas linnaaw kadagiti minuyongan
agingga a purosem isisingising
ti baro a panagbannawag.

mamaliw dagiti pumusay
agbalinda a lubong ken tapok,
maisina ti maysa iti sabali a kas 
iti balikas nga awan kaibatoganna;

'nia aya ti arak a nainum
ken nakabartekanda ta agingga
iti aldaw a pannakaukom nagpukaw
ti panunot ken kinasiribda?


NAGPUKAW TI PANUNOT [KEN KINASIRIBDA]/Lost Consciousness [And Knowledge]
rudy ram. rumbaoa
dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 15, 2017

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Wen, dakkel maaramid ti musika.
No aglayag iti ere, agbalin daytoy
a komunikasion a mangidanon
ti ramen ti mensahe...


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Jul 30, 2017

Kunak Man: Panangduktal


[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Ni kaano man saan
a pulos nga ibutaktak,
ilatak ken irakurak

ti mabasa a libro
ti mamimpinsan a daras
dagiti naimbag, dagiti nasayaat,
linabag ken amin a sikreto, balabala,
naguneg ken naikur-it
a balikas a linaonna-

adda ketdi kenka a mangduktal.


kunak man
rudy ram. rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jul 16, 2017

Tugot

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Agngudonton ti tawen
ket maulit manen a mairugi,
agnasanas ilelennek ti init
kas iti kalman; ngem yegnat' maysa 
a banag kas iti kapreskot' angin nga angsen-
ngem yarasaasko kadagiti kayo ken bulong
dagiti agdama a balabala ti pakasaritaan
ken pagbiagan, ngem maispaldanto ngata
nga agserbi a pakaadalan ti sumaruno 
a kaputotan, wenno nalabit a mabati kadi lattan
a kas maysa a tugot a minuli ti bukodna
nga anniniwan nga alisto a mapunas?


TUGOT
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comUbbaw

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Sinapulko ti masakbayan idi kalman
ngem nakitak ti nakusso-kusso
a kasasaad a pagbibiagak iti agdama-
mapnekak a makaammo ti awan...


UBBAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Jul 9, 2017

Baro a Namnama

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

kadagiti kawaw
a panawen
ti panagraira
ti buteng ken patay;
nainawka
iti saklot ni dawel
natagibi
dagiti sardam nga umel

inkam' naguray
nargaan a turog
immapay
naduayyakam'
iti tiempo a naunday,
lunod ken tuok
inkam imbaklay
a nangpadaan
inka isangbay

ngem idi,
ti namnama agpukawen-
limtuadka
kas maysa a bituen
a mangsilnag
agkurkurayawen
a demokrasia ken pagilian
nga aglikigen

baggakka ti daya
prinsipe ti kappia
puso a maldaangan
inda maliwliwa;
ket ti saibbek,
dung-aw ken saning-i
nasubadanen
iti rag-o ken dir-i

anian a nagsam-it
mangnanam wayawaya
pudno a kaipapanan
ragsak ken talna;
dita saklotmo
italekmi kenka
masakbayan
ti ina a daga...


Baro a Namnama
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
Immuna a naiposte iti Iluko.com.Nobiembre2006
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Jul 5, 2017

Dinto Maumag

[bukod nga ala a ladawan usar ti IPhone 6 Plus]

Sapulek kinaulimek 
dagiti sardam, arakupmo
a bang-ar 'toy riknak
ladawam inikutan-kinupikopak
mangep-ep dagensen 
isut' ragsak

Padasek agsubli 
no napukawen puris
a naipalay-naitanem 
ditoy barukong
ket iti murdong ti maipalais 
a rabii, sapulekto pay maminsan
dagidi lamma nga imbati ni ayat

Wen, dinto maumag 
ti lagip iti panunot
ta gumil-ayab bara 
ti pammateg ket padasekto manen 
a silmutan pabelo ti napalabas
tapno mabiag iti kaunggan
dagiti umel a panawen...


Dinto Maumag
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
Immuna a naiposte iti Iluko.com idi Disiembre 2006
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jun 23, 2017

Agyamanak

[nabulod ti ladawan a naaramat]

agyamanak ti panagsublim iti panagmaymaysak
saan a gapu ti kaadda ti salugsog iti nakem
adda ketdi imbatina a batonlagip a pakalaglagipak-

wen, saanmo a basol ti nagbiddutam
ta di marikna dagiti saan a makaawat,
ngem adda ketdi agur-uray a karit a mangtakuat
dagiti saludsodmo a kayatmo a masungbatan.

agyamanak ti panagsublim iti rupam nakitak
naisangsangayan a pintas saan a mayebkas,
adda rimat dagita matam nasarangsang katawam
iti rinibu a milia a kaadayo nagsublika't arpad.

iti kaaddam kaniak padasek nga isapulan
ti di mabilang a saludsod tapno masungbatan,
saan a gapu ti kaadda ti salugsog iti nakem
pukawen sainnek barukong tapno aggibusen.

agyamanak ti panagsublim iti panagmaymaysak
saan a gapu ti kaadda ti salugsog iti nakem-
maipasngay sabali a biag iti kaaddam kaniak.-rudy ram. rumbaoa
 agyamanak/immuna a naiposte iti iluko.com idi enero 2006
 dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
 www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jun 20, 2017

kurdapya

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

ay wen, kurdapya, pumanawka
iti sidongko dinak singaen, ala,
ta nabayag idin a sisiimenka
napukawen anus ken pasensia.

wen kurdapya, adaywannak, ala,
tapno mabang-aranen 'toy rikna;
ibagam idi a sabidongak kenka
waswasemon ti nagkinnarianta.

diak dagmel tapno ikutannak latta
tapno bukodam ragsak a dimo kukua,
diak met bulsek tapno diak makita
aramidmo a paggaayatan dadduma.

no kunak, adaywannak, kurdapya,
ta ginibusakon ti relasionta
uray naglaplapunosan ayatko kenka
ibabawik itan ta dinakon kukua.

imbagam idi a siak ti samsam-item
gayam nagbalinak nga inka papaiten,
no koma ammok a kastoy nagbanaganna
diak pinagbayag daytoy ayan-ayatta.

ita ta nasapa pay, kurdapya,
adaywan, panawannak kunak kenka,
tapno di agleddaang pay 'toy riknak
ken diak ay-ayen di agbalin a gasat.


-rudy ram. rumbaoa
 immuna a naiposte iti iluko.com, aug2006
 dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
 www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jun 18, 2017

Ti Kunada...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Iti Daytoy Nga Aldaw...

Kuna ti dadduma a saan [kano] a kas iti pannakarambak ti Mother's Day ti kinaimportansia ti pannakalagip/pannakaselebrar ti Father's Day. Hmm...diak ammo no apay a nasaoda ti kasta. Ngem no abisigentay' a naimbag, biddut daytoy a panagipapan.

Ti panangrambak ti aldaw dagiti amma ken inna ket agpada nga importante kadatayo nga annak tapno maipalagip no asino ken no ania ti akem dagiti nagannak iti inaldaw a panagbiagtayo, [wenno daytoy] ti wagas a panagyaman [kadakuada], panangrespeto, panangpatalinaed [linnangen wenno panagkikinnamayet] ti kinaurnos ken kappia ti tunggal kameng ti pamilia. Tunggal maysa kadakuada, adda bukodda nga akem nga iserbi iti pamilia ken kadagiti annak.

Isu mammet a naikkanda ti bukod a pannakalagip/pannakaselebrar nga aldaw.

Kas pagammotayo, ti ina isu ti silaw [wenno lawag/rangrang] ti pamilia, idinto ti ama isu ti teddek wenno pondasion a nakaikumitan ti responsibilidad [kas ti panagdesision kadagiti banag nga importansia iti pagsayaatan wenno masakbayan ti pagtaengan nga idauloanna]. Agpadada nga ari ken reyna ti pagtaengan.Ket no bilang mapundi ti bombilia [silaw], saan kadi mabalin a masuktan? Amman. Ngem no ti teddek [pondasion] ti marebba, matuang ti pagtaengan. Matnag dagiti alikamen. Maparalisado ti sibubukel a pagtaengan.


Ngem aniaman ti agbalin nga akem dagitoy dua a mangidaulo ti pagtaengan, agpada ket agpadadanto latta nga importante iti pagsayaatan ti pamilia ta isuda ti mangbalanse saan laeng a pannakataraon dagiti annak no di pay ket ti pannakaiwanwan ken mangbayabay kadakuada - [espiritual, pisikal wenno pinansial man a banag] bayat ti panagdakkelda iti nakiro a lubong a paggargarawan.


Naragsak a Pannakarambak ti Aldaw Dagiti Amin nga Amma. Agbiagkayo!-Rudy Ram. Rumbaoa
 Ti Kunada: Iti Daytoy Nga Aldaw
 Wailuku, Maui, 18 June 2017