Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Oct 20, 2016

Kunak Man: Bibig ken Puso

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"No naulimek ti bibig,
addaan ti puso
iti rinibu a pagsasao..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man: Bituen ken Law-ang


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"No maysaka a bituenko,
siakto ti law-angmo..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Oct 19, 2016

Kunak Man: Kapintasan a sinirip ti lente...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Daytoy siguron ti maysa kadagiti
kapintasan a sinirip ti lente
a nakapartuatan ti naidumduma a buya

iti benneg ti bisual nga arte..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Oct 17, 2016

A Day in a Life: RefrainA Day in a Life: Refrain

"endless traffics of sounds and sights
still the music that's in my heart
mem'ries of you follow where I go,
down the high and bi-ways of my days
never streams of faces come and go
million diff'rent people all around-
no use searching for I'll never find you there,
for you are far beyond compare..."


Ita nga Aldaw
Rudy Ram. Rumbaoa
Refrain from the song
of Jose Mari Chan
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comKunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Saan amin a balitok
ket nasileng
wenno narangrang,
ken saan amin nga agkallutang
ket napukaw; ket ti dati
a napigsa a duog ket
saan a naglaylay
ket dagiti nauneg
a ramut saanto
a madanon ti niebe..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comOct 16, 2016

Kunak Man: Ti Panaguray

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Ti mangpasungad nga aguray
iti maysa a napateg
a namagbalin kenka
a naragsak ti kasayaatan
a wagas
tapno maipeksa ti kinaliday..."Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Oct 13, 2016

Kunak Man...


"Sika ti daniw
a diak ammo 
nga isurat
ngem ti pakasaritaan
daytoy biag 
ti agnanayon a kayatko
nga iyebkas..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Oct 8, 2016

Ita nga Aldaw

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Ti agsurat isu ti arte
iti babaen ti kalkulasion, 
panagpinta ti namaris
nga imahe nga adda
iti panunot ti tao
iti panagusar ti balikas
a nangisit ken puraw..."


Ita nga Aldaw
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Oct 2, 2016

Kasano...[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Kasano a pasardengen ti oras?

Kasano nga agbaniaga iti napalabas?
Kasano a libasan ti agdudungsa a kanito? 
Kasano a mariknak ti kaaddak iti panawen?
Kasano a ruk-atan ti tiempo?


Pasardengen ti agek ti oras.
Agbasa tapno agbaniaga iti napalabas.
Malibasan ti agdudungsa a kanito babaen ti musika.
Agsurat tapno marikna ti kaadda iti panawen.
Anges ti mangruk-at ti tiempo.

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Oct 1, 2016

Kunak Man: Agek...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Ti agek kayarigna
iti kadagupan ti daga 
a sanikua, 
wenno kukua a dagdaga,
wenno sanikua nga ipatawid...

kunam: lokasion,lokasion, lokasion!

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
 

Sep 18, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"Dimo respetaren ti asinoman
nga agaramid iti kari.
Respetaren ketdi ida
iti panangpatalinaedda..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Dakkel ken nabileg a balikas ti kari.
Mabalin a daytoy ket agaramid
iti naisangsangayan a banag,
wenno isu ti mangrakrak ti amin..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Sep 17, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"Ti pannakawaw ti nangiduron kaniak
nga agbatok iti danum 
tapno inumek ti refleksion ti bulan..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Agag-agus iti sentro ti sabong
ti pussuak iti kinaklaro ti ayat..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 14, 2016

Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"That center is a flowing
spring, a love and clarity..."


Kunak Man
Rudy Ram. RumbaoaSep 13, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Leddaang manipud iti ulpit
ti kalman iti giddato a panagari
ti ut-ot, emosion a narigat
a mailadawan ken ti pannakabaras
ti lagip; di pay maarakup ti lua
ngem ti namnama, sinallukoban
ti kinalidem ti law-ang..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Sep 11, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Ti sabong isu ti daniw a pagpartuat
iti adu, nga ehemplo ti awan-patingga
a mangkayaw ti biag..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Kunak Man...[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Kapitulo Uno

"Panawan ti napalabas
nga isu ti kaikarianna..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 4, 2016

Panagtalek iti Bagim

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Pasantakem ti arapaap
a pagarupem a dimo naragpat,
ita nga aldaw kadagiti amin nga aldaw
ruk-atam ti liday ket sarabuem ti ray-aw.

Malagipka, kaano laeng daydi
Dayag nga impangrunak, mangnibinibi;
kunam a nasapulamon ti agikut iti pusom
saanka kadi nga agang-angaw uray agdanapeg ti barukong?

Pudno a tinagibim ti pannakigasanggasat
daydi danapeg a naparnuay inka nalasat,
nagballigika tunggal aldaw a naglabas
nagtalekka a sikakaradkad iti pannubok ti biag.

Ita, no mano nga aldaw kalpasanna
daydi naudi a pannakibalubal a magun-od gungguna,
pudno nga inlagam iti panunot ken kararuam
ti panagtalek iti bagim; addan nagrang-ayam.

Agsubliak ta pagarupek a naragpatmot' arapaap
dimo inkankano dagiti balikas a pangublag,
ngem binaybay-am ketdi a matun-oyam
tapno masirmatam napintas a panungpalam.

Wen, awitko ita ti sabong a sagut kenka-
ti maminribu a kaipapanam
iti panagsabat manen ti dalanta
tapno agsampaga ti masakbayan.


PANAGTALEK ITI BAGIM
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Ita, no kunam nga ulbod ti mariknak
gaput' kinapateg ayatko kenka,
dika piliten a mamati kaniak.
Ngem, iparipiripko kenka
nga ad-adunto pay
a tallopulo ket innem nga aldaw
ti sumangbay tapno 
ipaayna ti kaipapanak kenka..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 23, 2016

Kunak Man...

[Nabulod la ti ladawan a naaramat]

"It is dangerous to let other men
have intimate connections with the woman 
you care. Cotton and fire sparks, those are,
together. Difficult, almost impossible, to quench..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 17, 2016

Kunak Man...[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Agbayag iti maysa a lugar
ti banglo ti babai nga inayatmo
iti agnanayon iti baet
ti pannakarakrak ti kalman..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Isardengmon a sapulen ti ragsak
iti isu met laeng
a lugar a nakapukawam..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 6, 2016

Sikanto Latta


[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Sika latta daydi sabong
a napusaksak iti pusok
ingget agadiwarat' banglo;
wen, sika latta daydi sika

a biag dagiti arapaap.
Sika ti naputar a daniw
a naitalimeng iti barukong

tapno di mapukaw uray maysa
a balikas a naibinggas
a nagaun iti riknak-

ta uray mamaliwto ti pusaksak
sikanto latta
ti biag,
ti ayat
ken arapaap...


Naadaw iti maysa a paset ti daniwko, Sikanto Latta
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Iti pusok ti nangyarasaasam ti nasam-it
a balikas saan nga iti lapayagko;

saan met nga iti bibigko ti inagkam
no di ket 'toy kararuak..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com