Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Jul 15, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Bukod nga ala a ladawan usar ti Canon Rebel T5]


Immasidegak
nagukrad ti petalo
nagpusaksak ti sabong
nagayamuom banglo
idi nagkurnoak sakaananna...ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Jul 8, 2018

Ti Kapatgan a Sagutmo

[Nabulod ti ladawan a naaramat]Daydi a rabii ti kapatgan a sagutmo:
Pagngatangataak tinagikuak gundaway
Nagtalinaed perreng dagiti mata
Natarusak ibagasan isemmo
Nagturongta sirok ti mangga
Nagildag iti karuotan nga apagta
Binaludnaka ti nairutko nga arakupko
Nariknak nagdalagudog barukongmo
Nagsennaayka, kas man 
Adda mauyos a panagbabawi.

'Di damo, disintonado ti nalailo
Nga areng-eng, ngem idi masurotakon
Taluntonek a desdes, limmukay
Dagiti nagsuopak ket nagteng
Ti awan pagnguddoan
Nga alimpatok--naimula ti bukel
Iti di pay naarado ken nadanuman
Nga agur-uray a kinelleng.

Awan maaramidan kalamiis ti rabii
Iti bara ken agsasaruno a tedted
A ling-et ti bagi. Kas ti alimbubuyog
Nga agsapsapul ti banglo,
Sepsepanna amin a diro ti sabong...TI KAPATGAN A SAGUTMO
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Jul 2, 2018

Tallo a Daniw: Ipapanaw, Panagsubli, Panangsarabo [Kenka Dog Last]

[bukod nga ala ti ladawan]


i.
Linikudam ti kalman
sakbay a nagtabon
ti init, nagpakada
ngem dinak tinaliaw
iti ipapanawmo, 
tinurongmo ti desdes
nga agur-uray kenka.

Nabannayat panaglabas
dagiti aldaw kas ti rabii
nga aguray sabali a bigat,
inaldaw a taraonko ti saem 
gaput' sayasay ti dara 
iti sugat a pakalaglagipak.


ii.
Ngem apagbiit gayam
kaawanmo, kayatmo
a sublian dagiti tugot
a pinanawam a pagarupem
a mabalin pay nga akupen,
ilatag kadagiti dapan
ket usaren nga agsubli
iti naggapuan; saan,
supringek pagayatam--
ti agsubli kaniak, saankan
a maikari iti lubong 
a paggargarawak.


iii.
Diak koman kayat
a sublian-lagipen
napait a kalman,
adda kappia a mariknak
iti kaawanmot' dennak, 
ngem rumbeng laeng 
nga awatek, ibugasak
ti napalabas, nalpasen;
akuek, agur-uray met 
kenka ti sabali a bigat 
kas kabara panangsarabo
ti naatap nga orkidia
iti kaippasngay nga init.

Ipapanaw ken panagsubli,
panagsubli iti pinanawan,
panangsarabo ti panagsubli
panagsarang iti rupanrupa 
ti pimmanaw ken napanawan--

ngem sapay ta saanen
a maulit ken agbunga a nakiro
ti panagmaymaysata manen;

kas met la idi, 'yawatmo
ti tali a maigalut kaniak
iti nairut, mamagkamang
tunggal maysa a kabulon
panagtalek; panagkammayet
ti annongen--ti agserbi saan 
a para ti bagi no di pay iti sabali 
tapno masangal ti pagbinnuligan 
a balabala ti mabukel a daniw ti biag.


TALLO A DANIW: 
IPAPANAW, PANAGSUBLI, PANANGSARABO
[Kenka Dog Last]
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comJun 23, 2018

Agbibiagak ti Soledad
[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Dinak palugodan

dilak mangibalikas
kayatko nga ibaga

Diak 
masurat 
dagiti banag
nga adda't panunot

Diak 
makanta 
ti kansion uray pay
adda musika iti pusok

Diak maibaddek 
saka 
nga agsala uray pay
adda kompas ritmo ti angin

Annugotek, adda dagiti banag
a diakto pulos maaramid:
puted ti dilak,
pukol ti imak,
awan boses a sumngaw,
awan sakak --

agmaymaysaak iti kaikariak
adayo iti pangen ti tao, awan 
kasarsaritak, ti panunotko 
isut' plumak, ti karasakas 
ti aglawlaw isudat' samiwengko,
ti sarukod isut' pannakadapan
a mangrikna ti daga a baddekak.

Agbibiagak ti soledad
awanan rikna, sipupuot
ngem nakettel ti ragsak
ti agang-anges a bangkay...AGBIBIAGAK TI SOLEDAD
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jun 22, 2018

Kunak Man...


"Saanak nga umel gapu ti kinaulimekko,
napnoak ketdi iti nagkaadu a sungbat..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comKunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Ti agtarigagay iti ragsak,
ayatenna ti soledad..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jun 20, 2018

Dagiti Puted a Daniw: APUY ITI BARUKONGApaglabes ti alas siete iti rabii
idi sumangpet ni baket manipud
trabaho, dagus a nagsukat. Pinetpetak
ti nairut dagiti ramayna idi makaruar
iti kuarto. Impaluganko iti pick-up truck.


Un-unorenmin ti dalan nga agturong
iti King Kamehameha Golf Course
iti Waikapu a pangrabianmi ngem awan
timtimekmi, nagsinniim-nagsinnintir
no asino ti umuna nga aguni.


Narasay ti tao a nadanonmi iti disso
a tinurongmi, iti ruar ti pannaka-restauranna
ti pilimi a nagyanan. Napintas a buya
iti aglawlaw ta nalawag a makita ken matamdagan
dagiti aglabas a lugan iti baba ti lugar
a nagtugawanmi-- makita pay ti anaraar
ken kasla kundidit a silaw dagiti pagtaengan
iti sakaanan ti Bantay Haleakala.

Nalamiis ti apros ti angin nga aggapu
iti amianan, ngem nabarbara ti apuy
iti barukong a mangar-aron kadagiti riknami...Dagiti Puted a Daniw: APUY ITI BARUKONG
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comJun 13, 2018

Kunak Man...


Saanak a tagikua dagiti didiosen...KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...No nagpatinggan,
naungpoten.


No naglaylayen,
nalpasen--


saanmon nga ituloy
a sibugan
ti natayen a sabong...KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Maui.o6.1o.2o18

 Kunak Man...


[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Balikas met
ti lua
a saan
a mayebkas
ti puso..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Maui.o6.1o.2o18


Dagiti Nabulod a Balikas ken Pagsasao...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


PRECEPTOR, kasta man ti awagko
[pangawag/pangnagan]
1. [a]maestra/tiutor -manursuro, mangidaldalan, maestro, maestra,
instraktor [b] headmaster -prinsipal, dadaulo iti pribado/privado nga
eskuelaan/prinsipal ti eskuela.
2. pangulo, dadaulo, mangidaulo ti preceptory [preseptori]


BIBLIOTEKA: Dagiti Nabulod a Balikas ken Pagsasao
Kasta Man ti Awagko
Rudy Ram. Rumbaoa


Jun 9, 2018

Tudo

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Mangngegko ti kanta
iti tudo, intangadko
ti rupak ket al-allingagek
ti karasakas ti angin
bayat panagtennag
dagiti tinukel a bayakabak;
adda iparparipiripna
iti panagmaymaysak...
 
Pudno, kasla agkanta
ti tudo nga agdisso iti rupak,
ngem naliday panagtupakda.
 
Binay-ak, sinabatko ti duros
ti bayakabak nga aggapu
iti baybay ti Lahaina; binay-ak
a rupesennak ti tudo
ket mangngegkot' panagkarasakas
dagiti dalluyon nga aggiinnuna
a tumakdang a mangbasa dagiti dapanko.
 
Nalukag ti nakadulin
nga im-impenen ti barukongko.
Binay-ak a nagkansion
ti pusok-- ta "Sika" ti gapuna.

TUDO
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jun 2, 2018

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Sindiak ti kandela
ti altar ti pusok,
idawatko nga agrangrang
ti segged daytoy alipaga...KUNAK MAN:ETERNIDAD
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

 

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Kasla mangsungbat ti awag
iti telepono ti ayat. Mangrugi
iti 'hello' ken aggibus ti 'goodbye...'"KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"No ibilang ti lalaki nga anghel
ti babai nga ay-ayatenna iti biag,
masapul ngarud a mangisagana
nga umuna ti paraiso nga
agpaay para kenkuana...

ta saan nga impierno
ti pagnaedan dagiti anghel."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


May 29, 2018

Kunak Man...

Pananglagip kadagiti malagip, palagip,
malaglagip [a di maiwaksi/di malipatan
iti panunot], dagiti nalpasen a nagpukaw--
nga iti naminsan, nagbalin[da] a paset
iti pakasaritaan, arapaap ken estoria
ti biagtayo. Naipempenda iti panunot,

memoria...KUNAK MAN
Rudy Ram.Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

May 26, 2018

Ita Nga Aldaw: Ti Ladda

"Agyamanak iti Dios 
gapu kadagitoy balla a gagayyemko.
Nupay adda mutmutitda, 
adda ragsak a mariknak iti dennada..."
ITA NGA ALDAW: TI LADDA
Rudy Ram. Rumbaoa
[Repost] Twitter.o5.26.2o13
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comMay 1, 2018

Sika Latta

Mayo Uno gayamen...

ngem Sika latta daydi napusaksak
a sabong iti pusok ingget agadiwarat'
banglo; dawatek a dika koma 
manglaylay tapno sikanto latta ti Sika
nga inspirasion a mangbiag
kadagiti mabukel nga arapaap.

Sika ti naputar a daniw
a naitalimeng iti barukong.

Sika ti kanta,
ti daniw iti kanta,
ti pakabuklan ti daniw ken kanta.

Sikat' namagpitik ti pusok
ket ni kaano man saan a mapukaw
uray maysa a balikas a maibinggas
nga agaun kadagitoy bibig;

ta uray kunak a mamaliw ti panawen,
ta uray kunak a mamaliw maris pusaksakmo,
sika ket Sika latta
ti biag,
ti ayat;

ti ayat ken biag
tapno maymaysa ti arapaap...


SIKA LATTA
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comApr 30, 2018

Kunak Man: Dagiti Puted a Daniw

[Bukod nga ala a ladawan]


Daytoy ti dapo nga ared-ed ti rabii:
awan nabati iti panid ti pakasaritaan 
ti nagpatnag ket ti panagadu ti babassit 
a pangen dagiti barko manipud iti nasulinek 
a lugar ti taaw, kas da la apuy a bula, wenno 
kulibangbang nga agtatayab nga agbibiag
a nakawaywayas a kaarangi iti uging a balikas
a mangpigis iti bagi ket mabriat ti panunot.

Saan pulos naisubli dagidi nagpukaw 
nga aldaw, in-inut a pinugas ti panawen 
karaman ti atiko a lupot-- awanen rimat 
dagiiti bituen iti law-ang a manglawag
ti dalan; kas met kenka a mayarig
ti kalamiis ti agtennag a niebe 
iti daga a linikudanen ti Paskua
ngem maipada ti liday ken bara
iti pinanawan a tugot ti Kuaresma...KUNAK MAN: DAGITI PUTED A DANIW--TI NAPANAWAN A TANEM
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Saan pulos nagungar dagiti pimmusay nga aldaw..."


KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Apr 28, 2018

Ti Ladda...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

"No denggen ti lapayag ti ibaga ti puso..."TI LADDA
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay

www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Apr 23, 2018

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Ti panagsangit ti maysa a wagas
tapno maibalikas ti mata ti saan
a mailawlawag ti bibig nga isao
no apay nga adda dagiti banag
a nakasaktan ti puso..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
copyright.ita.nga.aldaw.o4.2o.2o14.maui


Apr 20, 2018

Kunak Man...

"no addaka iti kasipngetan, 
masursurom nga aprisiaren 
 amin a banag a mangted ti lawag..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Apr 19, 2018

Kunak Man: Dagiti Puted a Daniw

Bay-ak maiduayya panunot ita--
wen, uray la koma ita a kanito
tapno mabukkaan nangbalud kalmanko.

Ibus-oyko a maililliliak iti umagibas

nga angin tapno mailibay, mairidepak.

Kayatko nga aglayag riknak
a mayadayo iti bagik-- kayatkot' maisina,
aginana, 'tay awan mangsinga;
kayatko nga ipapas panagmaymaysa

tapno dung-awak kinain-inaka a nagbanagan
ket maipintak iti panunotko ti kinapiman a gasat.

[Ngem diak kabaelan---
kasapulak takiagmo a kiredko...
uray apagapaman mariknak saranaymo.]
KUNAK MAN: DAGITI PUTED A DANIW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
copyright.o4.2o12/wailuku
Apr 15, 2018

Awan Kunak Lang

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Saanka a matnag no dika umuli,
ngem adda kadi ragsak
iti amin a panagbiagmo no agtalinaedka
lattan a sibabaddek iti daga a nagtakderam?"
AWAN KUNAK LANG
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Awan Kunak Lang

"kinain-inaka ti oras
pannakaiyebbat balikas
mariknat' apges ti sugat..."
Awan Kunak Lang
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com