Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Nov 28, 2016

Paskua Manen

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Ikidemmo dagiti matam
Ket padasem a panunotennak
Ammok a nakaadayokan
Ngem umayakto manen iti sabali a bigat
Ladawamto ti mabati a pakalaglagipak
Sika ti bagnos ti imahinasionko
A mangsapul iti kaipapanak
Ta uray no nadawel ti rabii
Adayo ti paraiso
Mamatiak iti agnanayon
Sumingising ti baro a namnama.
Wen, urayek ti aldaw a panagsublim
Ket mautobmo ti kinapateg
Daytoy ayatko ita a Paskua.

PASKUA MANEN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
Karaman iti libro nga 
AWENG: Antolohia Dagiti Napili a Daniw ken Sarita Dagiti Mannurat iti Bacarra [2008]

Ita nga Aldaw: Agmulaka

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Dimo koma urayen nga adda
sabali a tao a mangted kenka
iti sabong. Agmulaka ketdi
iti bukodmo a hardin
ket dekorasionam ti kararuam..."


I
ta nga Aldaw
Rudy Ram. Rumbaoa


Ita nga Aldaw: Panagtalek

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Agtalek ngem agannad
gapu ta no dadduma
uray ti bukodmo a ngipen,
kagatenna ti dilam..."

Ita nga Aldaw
Rudy Ram. RumbaoaNov 26, 2016

Today: Believe in yourself

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"That's why we need a great deal of courage
to challenge our own beliefs. Because even if
we know we didn't choose all these beliefs, it
is also true that we agreed to all of them.
The agreement is so strong that even if we
understand the concept of it not being true,
we feel the blame, the guilt, and the shame
that occurs if we go against the rules.."

Today
Rudy Ram. Rumbaoa
Maui, 26 Nov 2016

Oct 20, 2016

Kunak Man: Bibig ken Puso

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"No naulimek ti bibig,
addaan ti puso
iti rinibu a pagsasao..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man: Bituen ken Law-ang


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"No maysaka a bituenko,
siakto ti law-angmo..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Oct 19, 2016

Kunak Man: Kapintasan a sinirip ti lente...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Daytoy siguron ti maysa kadagiti
kapintasan a sinirip ti lente
a nakapartuatan ti naidumduma a buya

iti benneg ti bisual nga arte..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Oct 17, 2016

A Day in a Life: RefrainA Day in a Life: Refrain

"endless traffics of sounds and sights
still the music that's in my heart
mem'ries of you follow where I go,
down the high and bi-ways of my days
never streams of faces come and go
million diff'rent people all around-
no use searching for I'll never find you there,
for you are far beyond compare..."


Ita nga Aldaw
Rudy Ram. Rumbaoa
Refrain from the song
of Jose Mari Chan
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comKunak Man: Saan Amin

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Saan amin a balitok
ket nasileng
wenno narangrang,
saan met amin a nagkallautang
napukaw; saan amin a duog

a kayo ket narukop idinto
a saan amin a niebe madanonna
dagiti nauneg a ramut..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Oct 16, 2016

Kunak Man: Ti Panaguray

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Ti aguray a mangpasungad 
iti maysa a napateg a namagbalin 

kenka a naragsak ti kasayaatan
a wagas a mangipeksa ti kinaliday..."Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Oct 13, 2016

Kunak Man: Biag


"Sika ti daniw
a diak ammo 
nga isurat
ngem ti pakasaritaan
daytoy biag 
ti agnanayon a kayatko
nga iyebkas..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comOct 8, 2016

Ita nga Aldaw: Arte

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Ti agsurat isu ti arte
iti babaen ti kalkulasion, 
panagpinta ti namaris
nga imahe nga adda
iti panunot ti tao
iti panagusar ti balikas
a nangisit ken puraw..."


Ita nga Aldaw: Arte
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Oct 2, 2016

Kunak Man: Kasano[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Kasano a pasardengen ti oras?

Kasano nga agbaniaga iti napalabas?
Kasano a libasan ti agdudungsa a panunot? 
Kasano a mariknak ti kaaddak iti panawen?
Kasano a makaruk-at iti tiempo?


Kastoy:

Agek ti mamagsardeng ti pitik ti oras.
Agbasa tapno agkallautang iti napalabas.
Musika ti sungbat tapno malibasan
ti agdudungsa a panunot.
Agsurat tapno marikna ti kaadda iti panawen.
Anges ti mangruk-as ti tiempo.


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa


Oct 1, 2016

Kunak Man: Agek...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Ti agek kayarigna
iti kadagupan ti daga 
a sanikua, 
wenno kukua a dagdaga,
wenno sanikua nga ipatawid...

kunam: lokasion,lokasion, lokasion!

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
 

Sep 18, 2016

Kunak Man: Respeto

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"Dimo respetaren ti asinoman
nga agaramid iti kari.
Respetaren ketdi ida
iti panangpatalinaedda..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man: Kari

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Dakkel ken nabileg a balikas ti kari.
Mabalin a daytoy ket agaramid
iti naisangsangayan a banag,
wenno isu ti mangrakrak ti amin..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Sep 17, 2016

Kunak Man: Pannakawaw

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"Ti pannakawaw ti nangiduron kaniak
nga agbatok iti danum 
tapno inumek ti refleksion ti bulan..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man: Diro

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Agag-agus iti sentro ti sabong
ti pussuak ti diro ni ayat..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 14, 2016

Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"That center is a flowing
spring, a love and clarity..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa


Sep 13, 2016

Kunak Man: Ulpit ti Kalman

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Leddaang manipud ulpit
ti kalman iti giddato a panagari
ti ut-ot, emosion a narigat
a mailadawan ken pannakabaras
ti lagip; di pay maarakup ti lua
ket ti namnama, sinallukoban
ti kinalidem ti law-ang..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Sep 11, 2016

Kunak Man: Sabong

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Ti sabong isu ti daniw a pagpartuat
 ti adu nga ehemplo ti awan-patingga
a kayaw ti biag..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Kunak Man: Kapitulo Uno[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Kapitulo Uno

"Panawan ti napalabas
nga isu ti kaikarianna..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 4, 2016

Panagtalek

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Pasantakem ti arapaap
a pagarupem a dimo naragpat,
ita nga aldaw kadagiti amin nga aldaw
ruk-atam liday ket sarabuem ti ray-aw

Malagipka, kaano laeng daydi
Dayag nga impangrunak, mangnibinibi;
kunam a nasapulamon agikut iti pusom
saanka nga agang-angaw uray agdanapeg ti barukong?

Pudno a tinagibim pannakigasanggasat
daydi danapeg a naparnuay inka nalasat,
nagballigika tunggal aldaw a naglabas
nagtalekka a sikakaradkad iti pannubok ti biag

Ita, no mano nga aldaw kalpasanna
daydi naudi a pannakibalubal magun-od gungguna,
pudno nga inlagam iti panunot ken kararuam
panagtalek iti bagim; addan nagrang-ayam

Agsubliak ta pagarupek naragpatmot' arapaap
dimo inkankano dagiti balikas a pangublag,
ngem binay-am ketdi a matun-oyam
tapno magun-od napintas a panungpalam

Wen, awitko ita ti sabong a sagut kenka-
ti maminribu a kaipapanam
iti panagsabat manen ti dalanta
tapno agsampaga ti masakbayan.


PANAGTALEK
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Ita, no kunam nga ulbod ti mariknak
gaput' kinapateg ayatko kenka,
dika piliten a mamati kaniak.
Ngem, iparipiripko kenka
nga ad-adunto pay
a tallopulo ket innem nga aldaw
ti sumangbay tapno 
ipaayna ti kaipapanak kenka..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 23, 2016

Kunak Man...

[Nabulod la ti ladawan a naaramat]

"It is dangerous to let other men
have intimate connections with the woman 
you care. Cotton and fire sparks, those are,
together. Difficult, almost impossible, to quench..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com