Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Nov 15, 2018

Ti Mannurat

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


naragpatnat' kalikaguman
nagbbalin a pagulidanan
rangtay a pagdaliasatan
napintas a pagtungpalan,

nasayaat iti kaaduan
insungsongnat' pagsayaatan
saanna ida nga inyaw-awan
inanusanna nga inaywanan.

kas iti panagsuratan
inusarnat' pluma nga ay-ayam
dina inallilaw nakisalisalan
nagpussuak panunot a nainsiriban.

napudno ti mannurat,
inyebkasnat' ramen kapanunotan
inkur-tna iti napintas
balabalat' balikas a kasam-itan
tunggal binatog a masurat
adda pakaadalan,
dina inaramat
a pangperdit' kamannuratan;

nagsurat latta
saan a nauma,
sinindiannat' pabelo
ti sirib a maigaga;
saan a maupay nagbalin
kadakuada nga inspirasion
tapno dagiti sinuratna
saan nga agbanag a dekorasion.ti mannurat
rudy ram. rumbaoa
dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
oct. 2oo7/iluko.com


Tunggal Aldaw

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Saantayo a tengngel
ti masakbayan
planuen dagiti aldaw
ti masangngoanan
sapulen ti rangrang
kaipapanan ti biag
saan nga ipalubos
nga agbalin a nalaad,

Kinapudno iti bagi
ken sabali
bassit a biddut
bay-am nga iwaksi
ipamaysa nga iladawan
ti dakdakkel a buya
dika agpaudi,
aramidemon ita.

Agtalek iti Dios
bay-am pusom iwanawannaka
aramiden ti rumbeng
no aniat' immayam ita,
ti kalman 
isu itan ti lagipmo
tapno ti agdama
'yegnat' baro nga opurtunidadmo.TUNGGAL ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
nov.2oo7/iluko.comNov 7, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Ibalikasmo daytoy a daniw
iti barukongko ket dimo
pakadanagan no ania
ti agbalin nga unina
a rummuar iti bibigmo..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSinapulko

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Sinapulko ti langit
nga agpaay kaniak
tapno makainana

a natalinaay ti kararua,
ngem naatap ti gasat.

Awan dados.


Nakaar-arogante,
nakaam-ames
ti nagbalin a pagteng.
Kasla nagbuyaak iti pelikula:
ti naglabas, ti agdama 
ti main-inaw a ladawan 
ti masakbayan.

Nagbanag ketdi 
a pagkarnabalan
iti aglawlaw. Uray 
ti musika, saan 
a makaanay 
ken makalinglingay
a denggen. Nakitak 
ti arigna nisnis 
a daradara 
a pagan-anay 
nga aruat 
dagiti  pada a makidaya 
iti libre a sagut ti biag.

Nagdawatak ti kaasi
iti lubong, ngem patay
ti insubadna, 
nupay mamatiak
iti agdama,
saanak a bangkay. 

Ket ti apagapaman
nangngegko 
dagiti karasakas
ken arimpadek 
nga umas-asideg kaniak,
mariknak a kasla
mabbualak iti nagtakderak;

ngem diak inkankano
no di naguray iti sumaruno
a mapasamak.

Diak naggunay ta mariknak
a nagtaeng ti pammati kaniak.

Apo, ammok a dinak baybay-an.
Sapulenka no dika mauray-
ti pusok aywan ken adda
iti pannarabaymo...SINAPULKO
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Oct 27, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat


"Saanko a paggaayat, wenno inayat
ti dayag uray pay nakiatagak kenkuana
iti kama. Ginustok ta kinayatko.
Ni kaanoman, diak bukod
ti panunot ken garawna ta adukami
nga agtagikua ti rikna
ken ragsak a kalikagumanna..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
  

Oct 20, 2018

Ayat ken Sabong a Rosas

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Ammoyo kadi nga adda nagduduma a kayat a sawen ti kolor ti sabong a rosas?

Nalabit, kaaduanna kadatayo ti saan pay unay makaammo ti daytoy a banag. Ngamin, no kunatayo a kursunada wenno adda nalimed ken naisangsangayan a marikna/marikrikna ti maysa a tao, ti ladda ditan a kolor/maris ti sabong a rosas ti itedtayo iti dayta a patpatgen/ay-ayaten wenno pagduyosan a ditay' man laeng amirisen ti kayat a sawen dagiti itedtayo. 

Saan koma ngarud bastabasta a kolor ti sabong a rosas ti itedtayo-- amangan ketdi no masaktan wenno ad-adda ketdi a mapaguratayo dayta a pagduyosan. Ti nasken, adda mensahe nga ipaawattayo kenkuana/kadakuada.

Adtoy ngarud ti sangkabassit a tinemplak a luto a maipadigok kadakayo mainaig ti daytoy a banag:

RED Roses- LOVE & PASSION
           (Ayat ken Regget/Nasged a tarigagay/Nagagar a panagayat)

PINK Roses- A ROMANTIC FRIENDSHIP
            (Naromantikoan/Romantiko a Pannakipagayam/Pannakigayyem)

YELLOW Roses- FRIENDSHIP & RESPECT
              (Pannakipagayam/Pannakigayyem ken Respeto/Respetaren)

WHITE Roses- PURITY & ADORATION
             (Kinadalus/Natarnaw/Awanan mulit ken Daydayawen/Ay-ayaten)

*Dagiti singles (awanan pay ti asawa/kaayan-ayat) ti makuna a masansan a mangted ti nalabbaga a rosas--ti imasna, kadagiti dadduma (puera delos buenos), dida pay sierto wenno mapaneknekan no pudno met laeng nga agayat wenno ipatpategda ti makuna a pagduyosan ti riknada.

Ngarud, tapno maliklikan ti diyo panagkinnaawatan iti rugrugi ti mabukel a relasion, nasaysayaat no pink wenno yellow a roses ti ited tapno iladawanna ti "kinaromantiko ken respeto ti panagpagayamyo."

Kunada ngarud: "no kalikagumam a magun-od ti AYAT ti pagduyosan, masapul nga agsakripisioka nga umuna."

Ket sika kailian, anat' kapanunotam iti daytoy a banag? Ibuksilam ngaruden...
AYAT KEN SABONG A ROSAS
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay 
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com 

Oct 15, 2018

Kari- FEMIA DAGAN"Kari idi, karim agingga ita," dayta man ti kuna ni Femia Dagan. Saludsodna iti baro, "Ubbaw kadi?

Oct 13, 2018

Maysaak

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Maysaak a nasion
a nagramut kenka,
saanak a grupo
ti tribu nga agakar-akar;
dinak pay ginab-ut
ti pakasaritaan
ket ni patay, kas man
abalbalay.


Saanak a ruot
a gumil-ayab iti siudad,
maysaak ketdi nga alimbubuyog
dagiti sabong ti amianan.

Ti Dios, ipug-awna 
ti angesna kaniak
ket malasangak
iti minilmilion
a babassit a banag...

Ngem manen,
maysaak nga espiritu
kadagiti murdong
ken rabaw--
ket siak dayta awatem
nga agsubli a maipasngay.ITA NGA ALDAW
MAYSAAK
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comOct 9, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Mayarig a kapiraso a panid
iti biag ti biddut, ngem ti relasion
isut' pakabuklan ti libro.
Dimo koma pukawen ti sibubukel
a libro gapu laeng ti maysa a panid..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Saan a kasla tropeo nga urnongen
dagiti babbai, a kalpasanna,
ipasuli lattan iti uneg ti balay
tapno makita ti sabali
a nakaadukan ti premio a naawat..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Ita Nga Aldaw: Ti Kunada...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Ti Kunada: "Nalaing kano
a mamagbaga 
ti tao a single..."ITA NGA ALDAW: TI KUNADA
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Oct 6, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Ipagarupko no nalipatakon
daydi impaidulinmo
a ladawan, ngem saan
ta ipalagipna laeng
ti kinupikopak a sugat..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Sep 29, 2018

Ita Nga Aldaw...


"No sino ti kayatko a lipaten,
isu pay ti kanayon a malaglagip..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comTi Ladda: Plastik

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Kunada: "No kano adda matnag
a disposable spoon iti suelo wenno datar,
adda sumangpet a babai a plastik
ti panagug-ugalina..."

Awan, kunak lang. Hehe!TI LADDA: PLASTIK
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comKunada: "No adda matnag a disposable spoon iti suelo, adda sumangpet a plastik ti ugalina a babai..."

-hekhek!

Sep 24, 2018

Sep 16, 2018

Ita Nga Aldaw...Saan a nagpatingga
ti biag gapu ti ipupusaymo,
wenno nagngudo a kas man
awan aniamanna kaniak---
ta amin a banag a masagidko;
masagidmo, ket ti yuumay
ken ilalabas ti panawen
nangibati ti tugot iti pusok...ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 15, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


pinadasko
a dika kailiw,
pinalubosanka
a pumanaw;
ipagarupko
no addakan adayo,
nagbatika met gayam
iti panunotko...ita nga aldaw
rudy ram. rumbaoa
dagiti koleksion a daniw, sarita, kanta ken dadduma pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 10, 2018

Ita Nga Aldaw...

"Agyamanak gapu ta
naam-ammoka, ammok
itan ti kayat a sawen ti plastik..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Uray iti tagainepko
saanta koman agkita,
tunggal pannakairidepko
agsarangta iti nasin-aw
a sarming; ipalagipna laeng
rupam a diak kayat a makita...ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[cr]o8.2o12Insurom Kaniak

[Nabulod ti ladawan a naaramat]Silmotam ti bagik, 
ikirasmo ti naibarikes
a lamminmo kaniak.
Seggedak ti riknam
agsinneggedta ti rikna.
Aronam ta aronak kenka.
Rubrobanta ti kinniras 
agingga a mapataud ti bara--

agbalinak nga apuymo
iti kinalamiis ti rabii,
baluden takiagko 
agkutkutiperper a di maipeksa
nga iliwmo--

idingpilkot' bibig iti mawaw 
a bibigmo, patubbogenta
nga agparuar iti likido,
paglunitenta ti birri
a pinarnuay nabayagen
a pannakaulila, kayatko
nga agkan ti aminmo
agingga a mananamkot' maudi
a tedted sam-it ti diro.

Uray agkedkedka, uray
kunam a kaguranak
awanen maaramidmo ta
siak itan ti agbalin nga init 
ti rabiim, suktak nakudrep 
a silnag ti bulan, iti kasta,
nawaya ti rikna nga agtinnukma;


nga uray adda tubeng,
adda pakababalawak,
adda panagbabawi, 
wenno maibusor iti nakemko,
wenno nakemmo gapu ta 
addan nakabaludan a puso, 
gammatanta ti gundaway--

kenka a nagtamed ni Adan,
insurom kaniak ti agbasol.
INSUROM KANIAK
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[immuna a naiposte o4.2o11]

Sep 8, 2018

Sukog Rupa: Ilusion, 12

www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Saan a pudno a kayo no di ket
maysa laeng nga obra-maestra 
a trabaho ti nasariwawek 
a kapanunotan ti pintor...


Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Hehe! Kaska la tupperware.
Abusta nabengbengka
la ngaruden, plastikka pay..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[immuna a naiposte o8.2o12]
Sep 6, 2018

Ita Nga Aldaw...

Panagtabon ti init, panagpakada ti sabali nga aldaw...
[binulodko ti ladawan ken ni Karlomarkor]


ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Sep 2, 2018

Ita Nga Aldaw...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Saanak a nagmula
iti sakit ti nakem,
nagbungada laeng..."ITA NGA ALDAW
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
[cr]o8.2o12

Aug 30, 2018

Kunak Man...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

"Agsursirak iti balikas a pagan-anay,  
kaarigna ti jaket nga ikawes 
a sarekda ti bagi iti natutudo
ken nalamiis a panawen;
ngem diak kasapulan ti kapas--
gapu ta ti kurditan isu ti lupotko..."KUNAK MAN
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com