Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Sep 18, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"Dimo respetaren ti asinoman
nga agaramid iti kari.
Respetaren ketdi ida
iti panangpatalinaedda..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Dakkel ken nabileg a balikas ti kari.
Mabalin a daytoy ket agaramid
iti naisangsangayan a banag,
wenno isu ti mangrakrak ti amin..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Sep 17, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]"Ti pannakawaw ti nangiduron kaniak
nga agbatok iti danum 
tapno inumek ti refleksion ti bulan..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Agag-agus iti sentro ti sabong
ti pussuak iti kinaklaro ti ayat..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 14, 2016

Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"That center is a flowing
spring, a love and clarity..."


Kunak Man
Rudy Ram. RumbaoaSep 13, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Leddaang manipud iti ulpit
ti kalman iti giddato a panagari
ti ut-ot, emosion a narigat
a mailadawan ken ti pannakabaras
ti lagip; di pay maarakup ti lua
ngem ti namnama, sinallukoban
ti kinalidem ti law-ang..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Sep 11, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Ti sabong isu ti daniw a pagpartuat
iti adu, nga ehemplo ti awan-patingga
a mangkayaw ti biag..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Kunak Man...[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Kapitulo Uno

"Panawan ti napalabas
nga isu ti kaikarianna..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comSep 4, 2016

Panagtalek iti Bagim

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


Pasantakem ti arapaap
a pagarupem a dimo naragpat,
ita nga aldaw kadagiti amin nga aldaw
ruk-atam ti liday ket sarabuem ti ray-aw.

Malagipka, kaano laeng daydi
Dayag nga impangrunak, mangnibinibi;
kunam a nasapulamon ti agikut iti pusom
saanka kadi nga agang-angaw uray agdanapeg ti barukong?

Pudno a tinagibim ti pannakigasanggasat
daydi danapeg a naparnuay inka nalasat,
nagballigika tunggal aldaw a naglabas
nagtalekka a sikakaradkad iti pannubok ti biag.

Ita, no mano nga aldaw kalpasanna
daydi naudi a pannakibalubal a magun-od gungguna,
pudno nga inlagam iti panunot ken kararuam
ti panagtalek iti bagim; addan nagrang-ayam.

Agsubliak ta pagarupek a naragpatmot' arapaap
dimo inkankano dagiti balikas a pangublag,
ngem binaybay-am ketdi a matun-oyam
tapno masirmatam napintas a panungpalam.

Wen, awitko ita ti sabong a sagut kenka-
ti maminribu a kaipapanam
iti panagsabat manen ti dalanta
tapno agsampaga ti masakbayan.


PANAGTALEK ITI BAGIM
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Ita, no kunam nga ulbod ti mariknak
gaput' kinapateg ayatko kenka,
dika piliten a mamati kaniak.
Ngem, iparipiripko kenka
nga ad-adunto pay
a tallopulo ket innem nga aldaw
ti sumangbay tapno 
ipaayna ti kaipapanak kenka..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 23, 2016

Kunak Man...

[Nabulod la ti ladawan a naaramat]

"It is dangerous to let other men
have intimate connections with the woman 
you care. Cotton and fire sparks, those are,
together. Difficult, almost impossible, to quench..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 17, 2016

Kunak Man...[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Agbayag iti maysa a lugar
ti banglo ti babai nga inayatmo
iti agnanayon iti baet
ti pannakarakrak ti kalman..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Isardengmon a sapulen ti ragsak
iti isu met laeng
a lugar a nakapukawam..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Aug 6, 2016

Sikanto Latta


[Nabulod ti ladawan a naaramat]


Sika latta daydi sabong
a napusaksak iti pusok
ingget agadiwarat' banglo;
wen, sika latta daydi sika

a biag dagiti arapaap.
Sika ti naputar a daniw
a naitalimeng iti barukong

tapno di mapukaw uray maysa
a balikas a naibinggas
a nagaun iti riknak-

ta uray mamaliwto ti pusaksak
sikanto latta
ti biag,
ti ayat
ken arapaap...


Naadaw iti maysa a paset ti daniwko, Sikanto Latta
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com
Kunak Man...


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]


"Iti pusok ti nangyarasaasam ti nasam-it
a balikas saan nga iti lapayagko;

saan met nga iti bibigko ti inagkam
no di ket 'toy kararuak..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jul 30, 2016

Panaganges ti Maysa a Mistiko


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

No mairikep ti ngiwatko,
agsardeng panagdaniwko.
Ngem ti tukak nga adda
iti asideg ken adayo, saan.

Ngakngak a ngakngak
uray matudoan saan 
a makutoran. No aganges 
sumngaw ti uni di aglabes.

Iti kasta, kapadana ti wagas
ti saan a mailemmeng a kalag-an
a panagpettak ti panaganges
ti maysa a mistiko-

Nagtengko daytoy nga alimpatok,
natukkol ti pluma nga iggemko, 

nagmansa ti nangisit a tinta
iti datar iti pannakaregreg
ti palda manipud bagi ti imnas

nga inikkak biag a sursuratek
ket in-inut a nagungap ti luppo
tapno sumrek ti parabur kenkuana...Panaganges ti Maysa a Mistiko
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jul 23, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Ti biag isu ti sabong,
ti diro isu ti ayat..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comJul 14, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Ipan ti pluma ti ulona iti baba
tapno isurat ti nangisit a tinta

ti nasam-it a balikas iti panid..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jul 11, 2016

Pananglagip ti Aldaw ti Panagkallaysa

A Day in a Life: On this day, we bow ourselves before God. A reminisce of the
                      blessings of the past fifteen years...            

Our Wedding Day
July 14, 2001
St. Joseph Parish, Laoag City
TI wedding anniversary wenno anibersario ti panagkallaysa ket anibersario ti petsa ti aldaw a panagkallaysa. Napaadda dagiti tradidional a nagan mainaig iti kallaysa kas koma no: 50 a tawen manipud panagkallaysa maawagan iti "golden wedding anniversary," wenno iti simple nga awagna a "golden aniiversary." No 25 years maawagan iti "silver wedding anniversary," wenno "silver anniversary." No 60 years maawagan met iti "diamond wedding anniversary," wenno "diamond anniversary."
Tunggal tawen a panangrambak ti petsa ti aldaw ti panagkallaysa, adda dagiti sagut a/wenno mabalin nga ited iti kasimpongalan a mangirepresentar dayta a tawen. Kas koma iti umuna a tawen anibersario/anniversary, iti tradisional ken moderno a listaan a sagut/maisagut ket "papel/paper," "pagorasan/clock," "balitok/gold" [gemstone] ken "pansy" [flower].
Namuangayan daytoy a wedding anniversaries idi panawen ti Holy Roman Empire, no sadino a koronaan ti asawa a lalaki ti asawa a babai iti plata/deplata/pirak a korona a kaibatogan iti maika-duapulo ket lima a tawen nga anibersario ti kallaysa [silver anniversary]. Di nagbayag, nagbalin a komersial daytoy a tradision a nangitunda ti pannakanayon pay ti ad-adu nga anibersario a mangirepresentar ti sagut iti tunggal tawen.

Kadakami, rambakanmi ti maika-sangapulo ket lima a tawen ti panagkallaysa iti daytoy a tawen. Dagiti tradisional ken moderno a [mabalin a] sagut ket ti kristal, baso/sarming, relo, rosas, ruby wenno alexandrite, rhodolite garnet [a klase ti bato].

Ngem para kadakami, adda man wenno awan sagut tunggal maysa, ti nasken agari ti panagtalek, pammati, panagkinnaawatan, ti debosion a nakaikumitan bilang agasawa tapno ad-adda pay a rumubrob ti apuy ti pabelo ti patempateg ken ayat. Wenno iti ababa a pannao, pagarien [koma] a kanayon ti makuna a ROSE wenno R-espect, O-penness, S-ympathy ken E-mpathy iti tunggal maysa tapno mapalawa pay ti panangawat, kinatured ken responsibilidad[mi] iti pamilia- agkammayetkami a mangsaranget ti yablat ti dawel/pannubok ti panawen ken mangpasangbay ti naranraniag a masakbayan. 

Aywananmi ti *bunga ta isut' inspirasion. Padakkelen nga addaan sirib, ambision ken sirmata iti masakbayanna. Isuro iti panagbuteng ti Dios tapno mailiklik kadagiti pakaisungsongan nga aramid ti dakes. Ta ti puon, kukuana ti bunga. Ti bunga, agkunnot ti taraonna iti puon. Ti bunga isu ti parupa ti puon.

Kangrunaan ti amin, ti agnanayon a panagyaman ken panagtalek iti Dios kadagiti amin a bendision nga impaayna.

Ket iti daytoy maika-sangapulo ket lima a tawen ti panagdenna bilang agasawa, parayrayenmi pay ti apuy ti pabelo ti pateg ken ayat. Silmutanmi ti sabali pay a pabelo a mangrangrang ti pagnaan a mangasak ti dalan nga agturong iti masakbayan.

Agyamankami iti Dios!

[*Sofia Monique]


Rudy Ram. Rumbaoa/Monica M. Rumbaoa
Pananglagip ti Aldaw ti Panagkallaysa
Hulio 14, 2001
Iti Parokia ni San Jose
Siudad ti Laoag
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Jul 10, 2016

Kunak Man...


A Day in a Life: Reminisce the past. Fifteen years ago, and counting...

"Dimo makita, ngem makitak
ti lasbangmo. Ti kinapateg,
ti kinatured, ti determinasionmo.
Makitak amin kenka ti dimo makita..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Panagkallaysa, Hulio 14, 2001
St. Joseph Parish, Laoag City
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jul 9, 2016

Kunak Man..."Ti panagabante iti papanan ti kapintasan a panagibales,
saan a taliaw a taliaw iti likudan ngem itarengteng
ti magna tapno agballigi ken madanon ti destinom.
Saan koma a palubosan wenno ikkan ti gundaway
ti pannakarennek ti asinoman a mangbuya
kenka nga agsagaba..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


kunak man...

"iti maysa a punto, masapul nga abisigem nga adda
dagiti tao a mabalin nga agtaeng
iti pusom, ngem saan
nga iti intero a panagbiagmo..."

kunak man
rudy ram. rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com


Jul 7, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Thirst drove me down to the water
where I drank the moon's reflection..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jul 3, 2016

Kunana Kaniak...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"I am the rose of eternity, not made of
water or fire or the wandering wind,
or even earth. I play with those.

I am not I am of the blooming flowers,
but a light within his light.

If you see me, be careful.
Tell no one what you've seen..."


Kunana Kaniak
Rudy Ram. Rumbaoa

Jul 2, 2016

Kunak Man...


"Now the rose show her breast,
no one hides when friend arrives..."

Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com

Jun 19, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"A true man stares at his old shoes and sheepskin
jacket. Every day he goes up to his attic to look
at his work-shoes and worn-out coat.
This is his wisdom, to remember the original clay
and not get drunk with ego
and arrogance..."


Kunak man
Rudy Ram. Rumbaoa
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.com