Samiweng. Daniw. Sarita. Salaysay. Damdamag, Kdpy.

Apr 26, 2017

Bukel

[Nabulod ti ladawan a naaramat]


"Kayatnak nga itanem,
ngem dimo kadi ammo
a maysaak a bukel?"


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
www.samiwengkenayatnirudy.blogspot.comNo comments: